آرشیو مسجد برتر
مسجد

در رزوگاری نه چندان دور، شهر سنندج که به دارالمساجد مشهور بود، به جولانگاهی برای گروهک های سیاسی که ارتباطی با دین مبین اسلام نداشتند تبدیل شده بود.